Skip to main content
x
24 November 2023

Tóm tắt:

Đổi mới nội dung chương trình và công tác giảng dạy đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có ý nghĩa đặc biệt. Cho nên phải tiếp tục đổi mới, nội dung chương trình, chất lượng giảng dạy, mỗi giảng viên bên cạnh việc thường xuyên bồi dưỡng các năng lực chuyên môn, năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học thì còn đòi hỏi phải chú trọng bồi dưỡng một số năng lực đáp ứng yêu cầu mới đó là năng lực sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ, thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp và giảng dạy, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung, cấp cơ sở nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong thời đại mới.

Công tác cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở nói riêng luôn giữ vị trí hệ trọng trong hệ thống chính trị của đất nước, vì thế việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở mỗi thời kỳ cách mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển, bền vững của mỗi quốc gia và của từng địa phương. Thực tế cho thấy, cán bộ là những người đem chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước giải thích cho nhân dân hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, cán bộ là người phải nắm rõ tình hình thực tiễn và nắm được yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân để báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để từ đó xây dựng chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ở mỗi thời kỳ cách mạng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy việc đổi mới nội dung chương trình và công tác giảng dạy là cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong giai đoạn hiện này.

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho hệ thống chính trị cấp cơ sở của tỉnh Lạng Sơn. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương trong tỉnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở nói riêng đã và đang dần đi vào nền nếp, có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng: Nhà trường luôn quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu, đối tượng; thực hiện đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng; từng bước đổi mới nội dung, chương trình, đổi mới công tác giảng dạy theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác giảng dạy đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, nâng cao quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.

Đối với việc thực hiện các chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính và đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, ta nhận thấy rằng: nội dung, chương trình đưa vào giảng dạy đã đáp ứng được yêu cầu của công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khối lượng kiến thức đề cập trong chương trình, giáo trình đảm bảo chính xác, chặt chẽ, dễ hiểu, logic giữa các phần học với nhau, giữa các bài trong cùng môn học, phần học. Nội dung, chương trình đã bảo đảm được nguyên tắc “gắn lý luận với thực tiễn”. Tính tương quan kiến thức giữa các phần học, môn học đảm bảo tính hệ thống, tính toàn diện từ thứ tự sắp xếp phần học đến việc phân chia thời gian cho từng phần học và cho cả khóa học. Khối lượng kiến thức được cơ cấu vào chương trình đã góp phần khắc phục được cơ bản một số nội dung chồng chéo, trùng lặp, kinh viện, nặng về lý luận của chương trình cũng như giáo trình học chính trị trước đây. Kết cấu nội dung của chương trình thể hiện khá rõ ràng yêu cầu gắn chặt giữa việc tiếp thu kiến thức lý luận với kiến thức thực tiễn, giữa lý luận với rèn luyện kỹ năng thực hành, tăng thêm tính tích cực, chủ động của người học cũng như việc đặt ra yêu cầu phải đổi mới toàn diện về nhiều mặt trong đào tạo nói chung và phương pháp giảng dạy nói riêng. Đặc biệt, Chương trình, giáo trình năm 2021 bên cạnh “phần cứng”, còn có “phần mềm”(ngành học, một số báo cáo chuyên đề về địa phương hoặc ngành) cho các trường chính trị chủ động biên soạn tài liệu, viết báo cáo chuyên đề sát với đối tượng đặc thù.

1

Đối với các chương trình bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản ý cấp cơ sở Lạng Sơn từ năm 2017 đến năm 2020 thực hiện theo các chương trình bồi dưỡng do Bội Nội vụ ban hành, chủ yếu là: Chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã; chương trình bồi dưỡng chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp xã; chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cấp cơ sở…  Việc thực hiện bồi dưỡng các chương trình trên theo phương pháp: Bộ Nội vụ tập huấn cho giảng viên trường chính trị và trường chính trị triển khai thực hiện tuân theo chương trình khung của Bộ Nội vụ. Từ năm 2017 đến năm 2022, Trường chính trị Hoàng Văn Thụ đã xây dựng được 03 chương trình bồi dưỡng cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã (bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư đảng ủy cấp xã; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã; bồi dưỡng Trưởng thôn, bản…). Các chương trình đưa vào giảng dạy các lớp tại trường và được học viên đánh giá là phù hợp với đối tượng, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của học viên. Cùng với việc thực hiện các chương trình bồi dưỡng do Bộ Nội vụ ban hành, Trường chính trị Hoàng Văn Thụ được tỉnh giao xây dựng chương trình, tổ chức mở lớp bồi dưỡng cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, gồm: bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư đảng ủy cấp xã; bồi dưỡng Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND cấp xã; bồi dưỡng Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã…Bên cạnh đó thực hiện mục tiêu xây dựng chuẩn Nông thôn mới, tỉnh còn giao cho các sở ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn xã Nông thôn mới…

Với mục tiêu của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng là cập nhật kiến thức mới và kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác để nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, tỉnh Lạng Sơn đã chủ động giao cho các sở, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức các chương trình bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thường tập trung vào các nhóm kiến thức như: nhóm kiến thức mới (những vấn đề mới trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước); nhóm kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ (các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng gắn với nhiệm vụ công tác của từng chức danh), nhóm kiến thức thực tiễn (các báo cáo thực tiễn về tình hình kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh, ở địa phương, cơ sở và nghiên cứu thực tế các mô hình ở xã). Theo đó, chương trình được đổi mới theo hướng làm sáng rõ hơn những vấn đề lý luận, quan điểm mới của Đảng và những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn; bồi dưỡng những kỹ năng cụ thể phù hợp với từng chức danh.

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn còn có những hạn chế nhất định: Một bộ phận cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đi đào tạo, bồi dưỡng nên việc xác định động cơ, mục đích học tập của học viên chưa được xác định đúng đắn, còn có tình trạng học viên học đối phó; kết cấu nội dung, chương trình đào tạo ở một số phần học vẫn còn nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn; phương pháp giảng dạy mặc dù đã có những đổi mới nhưng vẫn còn nặng về thuyết trình, độc thoại; một bộ phận giảng viên còn thiếu kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm công tác. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số, trước những thách thức trong môi trường và điều kiện mới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và công tác giảng dạy của trường chính trị Hoàng Văn Thụ nhằm bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong giai đoạn mới. Vì vây trong thời gian tới nhà trường cần tiếp tục đổi mới nội dung chương trình và công tác giảng dạy đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở hiện nay.

Thứ nhất, cải tiến nội dung kiến thức chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, bảo đảm vừa có tính hệ thống, vừa mang tính toàn diện theo mục tiêu

Đối với nội dung của chương trình đào tạo, để sát mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trau dồi thế giới quan, phương pháp luận; nâng cao nhận thức chính trị và trau dồi phẩm chất đạo đức. Đòi hỏi, nội dung lý luận của chủ nghĩa Mác-Lệnin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần tiếp tục hệ thống hóa theo hướng thực sự cơ bản, có trọng tâm. Đây là vấn đề rất quan trọng. Nâng cao ý thức, niềm tin chính trị cho cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã đòi hỏi nhiều vấn đề, nhưng, việc nắm kiến thức lý luận- hiểu đúng bản chất khách quan các vấn đề của đời sống xã hội là vấn đề cốt lõi. Hiện tại, với mục tiêu đào tạo của của chương trình Trung cấp Lý luận chính chính là nhằm củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, thì việc hiểu đường lối, xu hướng vận động khách quan của cách mạng được vận dụng vào đường lối phải bắt đầu bằng tri thức khoa học. Chỉ dựa trên tri thức khoa học mới tạo được niềm tin và thái độ chính trị đúng đắn. Nên, cần hệ thống hóa những tri thức lý luận chính trị, nhất là những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự thiết thực, để giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nắm được lý luận nền tảng của Đảng và có cơ sở lý luận nhận thức đúng đắn hơn về quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng; có lập trường thế giới quan, phương pháp luận để nâng cao năng lực thực tiễn trong điều kiện mới. Trong cải tiến nội dung của chương trình, cần chú ý các nội dung kiến thức hướng đến mục tiêu căn bản, quan trọng nhất là trau dồi nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn. Muốn vậy, trước hết cần bổ sung thêm nội dung của chương trình đào tạo, bồi dưỡng một số nội dung kiến thức lý luận cơ sở chuyên ngành gắn với các phần học kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp quy luật nhận thức và mục tiêu rèn luyện kỹ năng mềm cần thiết của cán bộ. Từ mục tiêu đã xác định trong chương trình và thực trạng đội ngũ cán bộ mà đặt ra yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với từng loại cán bộ cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử nhất định. Sau khi xác định được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phải nắm được chính xác số lượng cán bộ cần được đào tạo, bồi dưỡng về từng nội dung kiến thức: lý luận chính trị, đường lối, chính sách, tầm nhìn, tư duy chiến lược, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ hai; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường và xã hội.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên nhà trường có bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức phẩm chất nghề nghiệp trong sáng; có trình độ chuyên môn, lý luận giỏi, có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; có năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; có tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong giai đoạn mới, các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện nay. Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, một trong những giải pháp đó là cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở các khoa. Các khoa được cơ cấu theo chuyên môn, những giảng viên cùng khoa là những người có cùng chuyên môn hoặc chuyên môn gần. Đây là những tập thể về chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu nên tăng cường, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn như dự giờ, thao giảng, góp ý giáo án, thảo luận thống nhất những nội dung tri thức khoa học trong các bài giảng hoặc phương pháp cách thức xử lý các tình huống chuyên môn sẽ giúp giảng viên trưởng thành nhanh hơn trong giảng dạy. Trong sinh hoạt chuyên môn cần chú ý góp ý xây dựng các phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng bài giảng từ đó sẽ xây dựng được tập thể sư phạm giỏi, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ giảng viên.

Thứ ba; nâng cao kiến thức thực tiễn, phương pháp giảng dạy cho giảng viên đáp ứng yêu cầu mới.

Người giảng viên mặc dù giỏi về lý luận, nhận thức tốt về lý luận nhưng nếu chưa được trải nghiệm, chưa am hiểu thực tiễn vận động của đời sống xã hội, chưa nắm bắt được hoạt động thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các thể chế chính trị nhà nước đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ thì khi giảng dạy khó thực hiện phương châm giáo dục lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành. Các bài giảng sẽ trở nên khô khan, xơ cứng thiếu tính thuyết phục và không thành công. Vì vậy, người giảng viên phải thường xuyên học hỏi, quan sát, đọc, nghe, liên hệ, phân tích, so sánh, tìm hiểu sự vận động của đời sống thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực chuyên môn người giảng viên giảng dạy và nghiên cứu. Việc học tập nâng cao kiến thức thực tiễn của giảng viên bằng nhiều con đường và suốt cuộc đời làm giảng viên vì thực tiễn luôn luôn vận động không ngừng và con người ta luôn phải giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra do đó cả lý luận và thực tiễn. Hàng năm giảng viên cần đi nghiên cứu, khảo sát thực tế theo chế độ quy định đối với giảng viên. Hoặc để giảng viên có thể tích lũy, tiếp cận được thực tiễn nhanh hơn đó là được trải nghiệm chính trong môi trường thực tiễn thông qua việc giảng viên có thời gian công tác thực tế ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị hoặc trong các đơn vị, doanh nghiệp từ đó tích lũy được thực tiễn, nắm bắt thực tiễn phục vụ giảng dạy. Công việc này đòi hỏi nhà trường phải phối hợp với các cơ quan đơn vị, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí hỗ trợ giảng viên đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch chung.

Thứ tư: Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng số hiện nay.

Trong cuộc cách mạng công nghệ số, nhà trường cần đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên của nhà trường. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cần kết hợp các mô hình đào tạo tiên tiến, đào tạo trực tuyến, từ xa để giảng viên vừa nâng cao trình độ chuyên môn, vừa tiếp cận các mô hình dạy học mới. Có một số mô hình giảng dạy trực tuyến đã và sẽ được ứng dụng trong giáo dục, đào tạo hiện nay và trong tương lai như: mô hình E-learning (mô hình hệ thống quản lí qua mạng); mô hình B-learning (mô hình dạy học kết hợp hình thức học tập trên lớp với hình thức học hợp tác qua mạng máy tính và tự học); mô hình ứng dụng kĩ thuật hội thảo truyền hình là dịch vụ cho phép nhiều người hội thảo từ xa, với sự xuất hiện của hình ảnh và âm thanh từ một người đến những người còn lại; đây là mô hình giáo dục thông minh, đưa tiến bộ công nghệ thông tin vào trường học để nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng giúp việc dạy và học diễn ra mọi lúc mọi nơi. Vì vậy việc nhà trường và mỗi giảng viên cần nâng cao năng lực của mình thực hiện, triển khai các mô hình này chính là giải pháp toàn diện cho việc đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Để thực hiện điều này trước hết mỗi giảng viên cần thường xuyên tự bồi dưỡng, không ngừng học tập nâng cao kiến thức, trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tác phong nhà giáo. Trong xu thế hội nhập hiện nay, giảng viên cần có nền tảng kiến thức vững vàng, hiểu biết sâu rộng, nắm vững hệ thống các phương pháp dạy học và linh hoạt khi vận dụng; có kĩ năng nghiên cứu khoa học ứng dụng, có khả năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, bài giảng điện tử trong dạy học; các kĩ năng sư phạm, đặc biệt giảng viên cần có kĩ năng truyền cảm hứng đến người học.

Thứ năm: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên.

Bên cạnh việc nâng cao kiến thức thực tiễn, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên, thì mỗi giảng viên cần không ngừng bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học vì giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ chính và bổ trợ cho nhau của giảng viên trường chính trị nói riêng và đội ngũ giảng viên nói chung. Một người giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi sẽ là nền tảng vững chắc để thúc đẩy năng lực nghiên cứu khoa học phát triển. Ngược lại, người giảng viên có năng lực nghiên cứu khoa học tốt sẽ khám phá được nhiều cái mới, cái tiên tiến về nội dung, phương pháp phục vụ cho công tác giảng dạy. Thông qua nghiên cứu khoa học, năng lực tư duy của giảng viên cũng được rèn luyện và tăng cường. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, con người luôn phải tìm tòi, khám phá và thích nghi với những biến đổi khôn lường do sự phát triển của công nghệ mang lại. Vì thế, xu thế đào tạo theo hướng nghiên cứu đã được nhiều chuyên gia đề xuất. Để đào tạo theo hướng nghiên cứu, người giảng viên trước hết phải là những chuyên gia nghiên cứu khoa học mới có thể đào tạo ra nguồn nhân lực có năng lực nghiên cứu khoa học và óc sáng tạo mạnh mẽ. Vì vậy nhà trường cần gắn nghiên cứu khoa học với đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và thực tiễn giáo dục; kết hợp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với nghiên cứu khoa học bằng cách tăng cường chiến lược bồi dưỡng giảng viên theo hướng nghiên cứu; xây dựng các nhóm nghiên cứu theo chuyên ngành nhằm tăng cường trao đổi học thuật, kĩ năng nghiên cứu khoa học; tổ chức và khuyến khích giảng viên tham gia hội nghị, hội thảo khoa học các cấp từ cơ sở đến trung ương, nhất là trao đổi công tác nghiên cứu khoa học giữa các trường chính trị trong cả nước, nhằm trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. Nhà trường cần coi trọng chất lượng hơn số lượng các bài viết đăng các tạp chí của trường, của tỉnh và trung ương, từng bước đổi mới quy trình đánh giá, kiểm định, nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học sao cho đảm bảo chất lượng các công trình khoa học ngày một nâng lên. Để nâng cao chất lượng các bài báo, các đề tài nghiên cứu khoa học nhà trường cần khuyến khích việc lập các nhóm nghiên cứu nhằm tăng cường trao đổi học thuật, sáng kiến kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó nhà trường cần có các chính sách hỗ trợ kinh phí cho giảng viên trong các hoạt động này nhằm khuyến khích họ. Nếu có thể nhà trường cần có những phần thưởng thích đáng cho các công trình khoa học có tính ứng dụng cao và các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế uy tín, đây cũng chính là một cách nâng vị thế, uy tín của nhà trường.

2

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, trước những thách thức trong môi trường và điều kiện mới của cuộc cách mạng số hiện nay đòi hỏi trường chính trị Hoàng Văn Thụ phải tiếp tục đổi mới, nội dung chương trình, chất lượng giảng dạy, mỗi giảng viên bên cạnh việc thường xuyên bồi dưỡng các năng lực chuyên môn, năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học thì còn đòi hỏi phải chú trọng bồi dưỡng một số năng lực đáp ứng yêu cầu mới đó là năng lực sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ, và giảng dạy. Do đó, nhà trường luôn phải chú trọng và đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng các năng lực cho đội ngũ giảng viên, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong thời đại mới. Đây cũng chính là cách thức để xây dựng nhà trường phát triển, đáp ứng được những yêu cầu của trường chính trị chuẩn trong thời gian tới.

-------------------------

Tài liệu tham khảo

[1]. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t. I, Nxb Chính trị quốc gia. H. 2021, tr.232.2.

2. Học viện Chính trị Quốc gia: Quyết định 8008/QĐ-HVCTQG ngày 24/12/2018; điều chỉnh chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

3. Học viện Chính trị Quốc gia: Hướng dẫn số 614-HD/HVCTQG ngày 26/12/2018. thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

4. Học viện Chính trị Quốc gia: Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG, ngày 21/01/2021 về ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

5. Học viện Chính trị Quốc gia: Hướng dẫn số101-HD/HVCTQG ngày 16/3/2021 hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị)

6. Thượng tá, ThS. Vũ Văn Tám (2021) Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Học viện Chính trị, Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Thứ Năm, 16/09/2021

3