Skip to main content
x
Bài viết nghiện cứu, trao đổi

Cụm thi đua số 2, gồm 07 Trường Chính trị khu vực các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc: Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu, Trường Chính trị tỉnh…

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc; có diện tích là 8.310,09 km2; có đường biên giới dài 231,74 km, tiếp giáp với Quảng…

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 2015, trên cơ sở kế thừa, phát huy, mở rộng 2 cuộc vận động lớn là…

Công tác phòng cháy chữa cháy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi cơ quan,…

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung cơ bản trong lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu cao nhất của dân chủ xã hội chủ nghĩa là thiết lập một xã hội mới tốt đẹp hơn…

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2016 - 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo ban hành nhiều văn bản triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra; khắc phục căn bản những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình của giai đoạn 2010-2015. Cụ thể hóa Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới của Thủ…

1. Hành trình đến với chủ nghĩa Mác - Lênin của Nguyễn Ái Quốc

Nghiên cứu khoa học là hoạt động sáng tạo của con người nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thức và cải tạo thế giới. Nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của xã hội loài người; giúp con người nhận thức…

Chủ nghĩa cơ hội xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX khi chủ nghĩa tư bản phát triển tương đối ổn định và hòa bình, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân có những biểu hiện bớt gay gắt hơn trước. Phong trào công nhân có những biểu hiện, xu…

Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự cố kết, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu…

Những ngôi nhà mới khang trang, những con đường bê tông dài rộng, sạch đẹp nối liền các ngõ thôn, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Đó là những thành công mà Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang lại cho người dân quê hương cách mạng Bắc Sơn và là kết quả từ sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để mang lại diện mạo mới…

        Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tuyên truyền lớn của Đảng ta, là tấm gương mẫu mực về công tác tuyên truyền. Người xác định tuyên truyền là công cụ quan trọng để tạo ra lực lượng mới hùng mạnh cho cách mạng nên nhờ có công tác này đã góp phần to lớn vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cả trong cách mạng…

Thành phố Lạng Sơn, là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh Lạng Sơn, Thành phố cách thủ đô …

Trong suốt quá trình đổi mới đất nước, Đảng ta luôn xác định phải tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn. Để nông nghiệp phát triển toàn diện, nâng cao đời sống người nông dân thì nông nghiệp phải phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa sẽ là nền…

      Bắc Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn có địa thế hiểm trở, hết sức thuận lợi cho hoạt động đấu tranh du kích, xây dựng căn cứ địa. Trong những năm 1930, khi các cơ sở Đảng đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì phong trào đấu tranh cách mạng ở Bắc Sơn phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên ở Bắc Sơn. Chi bộ Đảng lãnh đạo quần chúng xây dựng lực lượng và tổ chức cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ngày…

Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng là tự phê bình và phê bình của đảng viên và tổ chức đảng, diễn ra trong sinh hoạt nội bộ đảng nhằm giáo dục, rèn luyện đảng viên của đảng và củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong đảng.Mục đích của tự phê bình và phê bình đều nhằm giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, cùng nhau tiến bộ.

        Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn là những hoạt động được đông đảo mọi người quan tâm, là một mặt không thể thiếu trong hoạt động của Đoàn thanh niên. Đối với đoàn viên thanh niên trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, cùng với nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu thì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng là một trong những hoạt động được quan tâm, bởi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao không chỉ giúp có sức khỏe tốt mà còn là sợi dây…

trung tâm huyện cách Thành phố Lạng Sơn 45 km, có đường Quốc lộ 1B chạy qua, với 17 đơn vị hành chính (16 xã và 1 thị trấn). Huyện có vị trí địa lý như sau: Phía Bắc giáp huyện Văn Lãng; Phía Nam giáp huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng; Phía Đông giáp huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; Phía Tây giáp huyện Bình Gia và huyện Bắc Sơn.Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định góp phần quan trọng vào…

      Ngày 14/7/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 gồm 6 phần học. Với mục tiêu nhằm trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Chính quyền và đoàn thể cấp cơ sở những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị hành chính, củng cố bản lĩnh chính trị, phẩm chất…