Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức tuyên truyền các luật mới có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2018

Thứ Ba, 30/01/2018 - 10:36

        Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 và Kế hoạch số 20/KH-TCT, ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017. 

        Sáng ngày 25/01/2018, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức tuyên truyền các Luật mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Dự Hội nghị có  đồng chí Nguyễn Đức Quý Phó Hiệu Trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến pháp luật, đồng chí Dương Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, viên chức và lao động nhà trường.

        Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường đã được nghe phổ biến 10 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và 02 Thông tư: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 2015; Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật trợ giúp pháp lý; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý sử dụng tài chính công; Luật Du lịch; Thông tư 01/2018/TT-BNV, ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ công chức, viên chức; Thông tư 10/2017/TT-BNV, ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ quy định về Đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức.

        Thông qua đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cán bô, viên chức, lao động nhà trường có điều kiện trao đổi, thảo luận về các văn bản pháp luật mới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức về những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương phục vụ vào công tác chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường ./.


                                                                                   Nguyễn Thị Ngọc Ánh

                                                                       GV. Khoa Lý luận Mác - Lênin, TTHCM 

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256