ĐÀO TẠO
Thông báo số 32/TB-TCT, ngày 12/10/2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017 tại Trường Chính Trị Hoàng Văn Thụ
Thông báo số 31/TB-TCT, ngày 12/10/2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2017 tại Trường Chính Trị Hoàng Văn Thụ
Thông báo số: 18 /TB-TCT, ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập chung khóa 9 (2017-2018)
Thông báo số: 16 /TB-TCT, ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập chung khóa học (2017-2019)
Thông báo số: 15 /TB-TCT, ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập chung khóa học (2017-2018)
Công văn số: 41/TCT/ĐT, ngày 24 tháng 4 năm 2017 V/v phân bổ chỉ tiêu và thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2017
Công văn số 26/TCT-ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Về việc đăng ký lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2017
Thông báo số: 10/TB-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2017
Thông báo số: 09/TB-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2017
Kế hoạch số 09/KH-TCT ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Quyết định số 557-QĐ/TU ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn Về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2017
Thông báo - V/v tổ chức các lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo số 26/TB-TCT, ngày 29 tháng 9 năm 2016. V/v mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo số 25/TB-TCT, ngày 29 tháng 9 năm 2016. V/v mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2016
Thông báo số 11/TB-TCT ngày 05 tháng 4 năm 2016. V/v mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2016
Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016 (ngoài kế hoạch, kinh phí UBND tỉnh giao)
Thông báo số 09/TB-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2016. V/v chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016 (ngoài...
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo số 08/TB-TCT ngày 18 tháng 3 năm 2016. V/v mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo số 07/TB-TCT ngày 18 tháng 3 năm 2016. V/v mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ chính quy tập trung khóa học (2016 - 2017)
Thông báo số 06/TB-TCT ngày 18 tháng 3 năm 2016. V/v chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ chính quy tập...
Thông báo chiêu sinh Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức Khoá 11 (2013 - 2015) tại huyện Lộc Bình
Ban tuyên giáo tỉnh ủy với công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố
Trong những năm qua, kết quả quan trọng đạt được của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, trong đó có công tác đào tạo bồi...
chi đoàn trường chính trị hoàng văn thụ thực hiện tốt chiến dịch tình nguyện hè năm 2012
Qua 2 tháng thực hiện Chiến dịch đã thu được những kết quả cụ thể, công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh trên cả ba nội dung: Giáo dục ch...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256